تبلیغات
آموزش وبلاگ نویسی - 1
این کد بنرتون:


<center><embed src="http://www.p30up.ir/file/80bw238i2olkojq1t7h.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="220" height="320" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="always"></embed><br><textarea name="someName" cols="24" rows="2">
<embed src="http://www.p30up.ir/file/80bw238i2olkojq1t7h.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="220" height="320" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="always"></embed>
</textarea>

درباره وبلاگ


  • 345

نویسندگان

  • مدیر سایت(27)

در هنگام ویرایش یکی از قالبهای خود از بخش؟
در هنگام ویرایش یکی از قالبهای خود از بخش؟
در هنگام ویرایش یکی از قالبهای خود از بخش؟
در هنگام ویرایش یکی از قالبهای خود از بخش؟
در هنگام ویرایش یکی از قالبهای خود از بخش؟
در هنگام ویرایش یکی از قالبهای خود از بخش؟